Facebook

YouTube

25.09.13

Oppsummering gruppearbeid

 

14.09.13

Inkluderingsprosjektet

inkluderingsprosjektet-10-09-13-10
Angelika Berg presenterte resultatene fra situasjonsanalysen blant offentlige og private virksomheter i prosjektets deltakerkommuner i møtet på Brekstad 10.-11. sept 2013

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling –«Inkluderingsprosjekt»

Deltagerkommuner i prosjektet er Bjugn, Ørland, Hitra, Frøya og Hemne

 

Målsettingen med prosjektet er å rekruttere arbeidsinnvandrere og bidra til at tilflyttere blir boende i kystkommunene. Hitra har pr. 2011 15,2 % andel innvandrere av befolkningen - Frøya har 14,3%.

 

Statusbeskrivelse
Statusbeskrivelsen i deltagerkommunene viser at deler av næringslivet er totalt avhengige av den utenlandske arbeidskraften.
 

inkluderingsprosjektet-10-09-13-4

Arbeidsinnvandrere - hjørnestein i hjørnesteinsbedrifter, men marginalisert i samfunnet?

 

Det er god tilgang på arbeidskraft og rekruttering foregår mest gjennom bekjentskap  - det er vanlig å bruke eksisterende arbeidskraft som støtte til å rekruttere nye

 

Utenlandsk arbeidskraft brukes i stor grad til å fylle stillinger som ikke krever formalkompetanse. Kompliserte og tidkrevende prosesser hindrer folk i å få godkjent sin egen utdanning fra hjemlandet. Dette gjør at de ikke får jobber som er relevant for den utdanninga de har.
 

rapporter

Flere bedrifter uttrykker at de ønsker arbeidskraft som bosetter seg permanent i Norge (livsstilstilflyttere). Arbeidsgivere yter utstrakt støtte til nye arbeidstagere i ankomstfasen (bolig). Vi har ikke registrert et eneste eksempel på organisert arbeid for å kartlegge partneres kompetanse. Det er lite fokus på barn av arbeidsinnvandreres opplevelse av å bo i Norge.

 

Omtrent alle informantene påpeker at norskkunnskaper er avgjørende for å sikre inkludering i lokalsamfunnet

 

Språkopplæring er utfordrende pga. uklarheter om tilbudsstruktur for norskkurs (finansiering, nivå på kurs, ansvar for gjennomføring). Det er videre vanskelig å motivere utenlandske arbeidstakere til å lære seg norsk når de allerede har fått seg jobb.

 

Viktig med naturlige, uformelle møteplasser
Kulturen i andre land innebærer ofte mer samvær på cafe, pub eller uorganisert idrett. Det vil være lurt å ha fokus på møteplasser som innvandrere kan inkluderes i (lokale lag og foreninger).
 
inkluderingsprosjektet-11-09-13-8

Roger Fredheim (rådmannens stab, Frøya) og Frode Reppe


Samfunnskurs
Frode Reppe og Vida Zubaite Bekken har gjennomført 50 timers samfunnskurs for iarbeidsinnvandrere på Frøya. Dette er en arena for informasjonsutveksling og integrering kombinert med norskundervisning.

 

På kurset har deltagerne hatt besøk fra ulike offentlige etater som f.eks. politi, tollvesen, Nav, etc. Det er orientert i emner som "Ny innvandrer i Norge", historie/geografi/levesett, barn/familie (likestilling, barneoppdragelse), helse, utdanning/kompetanse, arbeidsliv, demokrati/samfunn, frivillighet, bedriftsetablering, m.m.

 

Kurset var fordelt på 17 samlinger ved Sistranda skole. Deltagerne fikk informasjon om det offentlige Norge samtidig som norskopplæring var en del av kurset.

Evaluering gjort av deltagerne på samfunnskurset  i etterkant viser at "100 % vil anbefale andre å ta dette kurset" og alle mente at kurset var nyttig.

 

"Vi fikk viktig informasjon som trengs til utlendinger som bor i Norge .."
 

Kultur - arenaer for inkludering
 
inkluderingsprosjektet-11-09-13-13

Marcej Karpinski (Frøya Kultur og Kompetansesenter): -Integrering er deltagelse! Vi må ta høyde for at vi er ulike. Vi bidrar hver med det vi har gjennom arbeid, kultur, etc. Vi er alle ulike (og like) uansett.
 

 

Erfaringer fra arbeidsinnvandrere
 

inkluderingsprosjektet-11-09-13-7

Lise Dalby og Linda Dyrlid (HiST).

 

I intervju med arbeidsinnvandrere utført av HiST delte de informantene i

  • midlertid bosatt i Norge, kort botid
  • varig bosatt i Norge (lenger botid)
  • familiemedlem som har kommet som ektefelle/ samboer til Norge

Funn:

  • Stor grad av endring i yrkeskarriere etter migrasjon
  • Mindre enn 1/3 jobber med det de er utdannet til eller har erfaring fra.
  • Høyt utdanningsnivå: Av 24 informanter har 16 bachelor eller mastergrad, samt at noen har fagutdannelse eller påbegynt høyskoleutdannelse som ikke er fullført

De aller fleste kommer fra land med langt tøffere arbeidsmarked, og mange har hatt 2-3 jobber samtidig p.g.a lave lønninger. De fleste er tilfreds med jobben, og vektlegger gode kolleger, trygghet, forutsigbarhet, mindre stress enn i hjemlandet. Mange gir også utrykk for at jobben innebærer hardt fysisk arbeid.

 

 

Innvandrernes stemmer
 

inkluderingsprosjektet-10-09-13-13

Marianne Solbakken (Distriktssenteret) og Vida Zubaite Bekken.

 

"Folk her er egentlig ikke interessert i oss. De spør hvordan det går, men de er ikke ordentlig interessert."
("Derfor blir vi her", innvandrere i Distrikts-Norge, Distriktssenteret)

 

-Vi ser at jobben kommunene gjør i forhold til tilflyttingsarbeid i liten grad omhandler inkludering av arbeidsinnvandrere, sier Marianne Solbakken (Distrikssenteret). -De som blir værende opplever å bli sett, tatt vare på, være og bety noe!

 

-Det legges vekt på trygghet, gode oppvekstvilkår og muligheter til å gjennomføre sitt livsprosjekt. Gjennomsiktighet i små lokalsamfunn oppleves av arbeidsinnvandrere som et gode, iflg. undersøkelsen "Derfor blir vi her".

 

Selv om arbeidsinnvandrere gjennomgående er tilfredse så lever de i et parallellsamfunn ..

 

-Tenk mer helhetlig - tenk tilflyttere generelt! oppfordrer Marianne Solbakken.

 

 

inkluderingsprosjektet-11-09-13-22

 -En utfordring for arbeidsinnvandrere er at de sjelden har mulighet til å delta på norskkurs på dagtid, sier Ingrid Hoftun (leder Hemne Ressurssenter). -Det beste er å ha egne kurs for arbeidsinnvandrere! En annen utfordringe for dem er finansiering av norskopplæringa.
 

inkluderingsprosjektet-10-09-13-14
-Vi har opprettet et samarbeid mellom Biblioteket, Rissa vgs og NAV med møte/treffpunkt på Biblioteket, sier Monica Berget (NAV Rissa). Her tar vi opp ulike samtaletema og det vil også være språkpraksis for deltagerne. Tanken fremover er å engasjere pensjonister og evt. videregående elever.
 

 inkluderingsprosjektet-11-09-13-28
-Midtre Gauldal har mange arbeidsinnvandrere, sier Katharina Berit Fugger (næringsrådgiver). Det kjøres et prosjekt for å skape stedstilhørighet for innvandrere. Varig bosetting skal bidra til fortsatt vekst og verdiskapning i kommunen.

 

 
Prosjektbeskrivelse

prosjektbeskrivelse-180

Rapporter

statusbeskrivelse-180

 

detviktigste-180

 

samfunnskurs-180

Innvandring er livsviktig

innvandring-er-livsviktig-180