Facebook

YouTube

18.01.14

Et mer mangfoldig samfunn

inkludering-2014-2
Anglika Berg - leder for "Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for
bosetting og næringsutvikling" i 5 kystkommuner i Sør-Trøndelag (Inkluderingsprosjektet
i Kysten er Klar). 17.01.14

STFK får mange nye innbyggere med et mer mangfoldig samfunn

Marit Moldjord introduserte fredagsforum på STFK med nye innbyggere som tema. -Norge har 13 % innvandrere og vi har utfordringer med at de skal ha et plass i felleskapet.

 

Arbeidsinnvandrere er bærebjelken i mange bedrifter

-Innvandrere står for opptil 80% av arbeidskraften i mange bedrifter innen landbruk og havbruk, sier Anglika Berg (leder inkluderingsprosjektet). -Særlig mange hjørnesteinsbedrifter innen havbruk er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

 

-Behov for arbeidskraft gjelder etter hvert også innen helse/omsorg - her konkurrerer vi om hender og hoder i en global sammenheng.

 

Mål for prosjektet
er å utvikle "beste praksis" for rekruttering, mottak, bosetting og integrering av arbeidsinnvandrere - at arbeidsinnvandrere etablerer seg i distriktskommunene. Prosjektet skal ha overføringsverdi til andre kommuner.

 

Det er fokus på språkopplæring, møteplasser. gode vertskapskommuner, m.m. Det er bl. arrangert samfunnskurs på Frøya der ulike etater (skatt, toll, politi, helse, NAV) har orientert om sine funksjoner.

 

Kompetansekartlegging er viktig tema - hvilken bakgrunn i form av utdanning, interesser/kompetanse har de som kommer - og hvordan kan denne synliggjøres og brukes.

Innvandreres ressurser
 
inkludering-2014

-Arbeidskraft og kompetanse er en av de planoppgavene vi har behov for å planlegge og arbeide for, sier Karen Havdal (Regut areal/miljø ved STFK). -Vi greier ikke å utnytte innvandreres ressurser godt nok.
 

Et prosjekt for de som har kommet hit
 
inkludering-2014-3
-I Inkluderingsprosjektet har vi fokus på de som har kommet! sier Leif Harald Hanssen (leder Kysten er Klar). Iflg. HiST sine undersøkelser er det viktig å snakke om hva det er vi må gjøre med oss selv.. Hvor mange venner med utenlandsk opprinnelse har du?
 

Inkludering - del av regional planlegging

- Vi har føringer fra KRD på at inkludering må bli en sentral del av regional utvikling, sier Mari Grut (faggruppe næring/innovasjon Regut, STFK).

 

-Det er ekstremt flere som bor i Trondheim enn i de andre kommunene

 

-Trondheim får flere innbyggere pga. fødselsoverskudd og innenlands innvandring. Distriktskommunene er helt avhengig av arbeidsinnvandring.

 

Biblioteket som møteplass
 
inkludering-2014-4

-Vi ønsker at folke- og skolebibliotekene skal være en inkluderende møteplass fysisk og digitalt, sier Hildegunn Hestnes (fylkesbiblioteksjef). - Den nye bibliotek-loven legger vekt på biblioteket som møteplass med tilgjengelighet for alle, debatter, informasjonsmøter, litteraturhus, etc.

 

-Språket er viktig som brobygger for å komme inn i den norske kulturen

 

Kultur gjennom dialog kommunikasjon
 
inkludering-2014-5

-Et viktig punkt i kulturens samfunnsoppdrag er at alle kan delta i og oppleve idrett og fysisk aktivitet og tradisjonell så vel som nyskapende kunst og kultur, sier Astrid Fuglås (kulturutvikling, Regut, STFK).

 

Arbeid som redskap for inkludering
 
inkludering-2014-6

-Det viktigste redskapet for inkludering er å få seg arbeid! sier Kolbjørn Rygh (voksenopplæring, fagenhet for videregående opplæring, STFK).

 

Nettsider Inkluderingsprosjektet:
http://www.kystenerklar.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=149&Itemid=158

 

Det viktigste er å ha en jobb -
Om innvandreres erfaringer med arbeid og bosetting i Kyst-Norge:
Rapport HiST

 

NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning):
”Derfor blir vi her” – innvandrere i Distrikts-Norge. Rapport (7 mb)

 
Prosjektbeskrivelse

prosjektbeskrivelse-180

Rapporter

statusbeskrivelse-180

 

detviktigste-180

 

samfunnskurs-180

derfor-blir-vi-her

Innvandring er livsviktig

innvandring-er-livsviktig-180